Search form

Jɔ̌n 5:46

46Mbɔ mǎnókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Moses ásɨ́ŋɨ́ tɛtɛp, mbʉ́ mǎnókó ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌ghàti bhe. Moses asɨ́ŋɨ́ nyaka chí ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index