Search form

Jɔ̌n 5:47

47Mbák bǎbhɨ́kɨ́ noko basɨŋ ami, ná bǎkway mɛ́nóko ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index