Search form

Jɔ̌n 5:5

5Mmǔ amɔt abhak arɛ́ anɛ ánáŋ áchí nyaka amɨk ndǔ nɛme mamiɛ́ ɛsǎ nsɛm nɛku nɛ arat.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index