Search form

Jɔ̌n 5:6

6Yesu ágháká nɔ́kɔ́ ndu bɛtɛm ɛbhɔ, aghɔ́ mmu wu bhʉ́rɛ́. Arɨŋɨ bɛ́ yi anáŋ atat arɛ́ ndǔ ɛrɔ́rí mpok. Abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌yáŋ bɛ́ ɔ́ntáŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index