Search form

Jɔ̌n 5:7

7Mmǔ nɛme wu akɛmɛ Yesu bɛ, “Ɛta, mmu apú anɛ ápɔ̀kɔ mɛ nsɛp anyɛ́n ayak mpok nnyɛ́n nɛ́bòŋ. Mpɛrɛ́ nu bɛ́chwɔ́p arɛ́, mmu achák anáŋ áyámbɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index