Search form

Jɔ̌n 5:9

9Tɛ́mté wu, mmu wu ataŋ. Asɔt bɛkpaka bhi abho bɛkɔ. Nywɔp ɛnɔ nɛ́bhak chí nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index