Search form

Jɔ̌n 6

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Lk 9.10-17)

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu apé, arɔk ɛbhě Manyu Gálili. Nkúbhɛ́ Manyu wu kɛ bábhɨŋɨ bɛ Manyu Tibérias. 2Ngɛ́mtay bo báré koŋo yi mbɔnyunɛ bághɔ̌ nyaka mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn yi ákʉ́ ntá bǒmame. 3Yesu akó ambɨ njiɛ, achɔkɔ arɛ́ nɛ bakoŋo bhi. 4Ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ́ bábhɨŋɨ bɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́rɔ́p kɛkwɔt. 5Ayibhiri mmʉɛt, ayɨŋɨ, aghɔ́ ndǔ ngɛ́mtay bho bátwɔ̀ ntá yi. Abhɛ́p Fílip bɛ, “Chɔŋ sɛ́mbɔŋ brɛt bɛ́ku fá anɛ ákway bǒbhɛn?” 6Yesu arɛm nɔ ndu mɛmɔ Fílip mbɔnyunɛ yímbɔŋ árɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ. 7Fílip akɛmɛ Yesu bɛ, “Nkáp nkʉbɛtɨk ndǔ manywɔp bɛsǎ byo ápú kway bɛ́ku brɛt anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap akway bɛbhɔŋ mandú.” 8Nkoŋo ywi amɔt anɛ achí manɔ Símun Píta anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Andru arɛm ntá yi bɛ, 9“Mmɔ̌ amɔt achi fá, anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay nɛ nsi ɛpay, kɛ ɛyɔ chi yi ntá bɛyǎ bǒbhɛn?” 10Yesu aghati bhɔ bɛ, “Kʉ ka bo mánchɔ́kɔ́ amɨk.” Tákɔ ayá nɛbhʉɛt ɛ́rɛ. Ɛ́kʉ bo báchɔ́kɔ amɨk. Babhakanɛm bábhák mbɔ nká ɛtay. 11Yesu asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, akɔrɛ ntá bo abhɛn báchɔ́kɔ́ amɨk. Akʉ ɛnyumɔ́t nɛ nsi. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyiɛ́ kpát ajwi. 12Yɛ̌ntɨkɨ mmu ányíɛ́ nɔ́kɔ́ ɛnǐ ɛnɛ́n nɛ́kwáy yi, Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ, “Nyokotí ká mbwɔ́ptí anɛ árɔ́bhɛ́ bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛkɛ chɔŋti ndɛ́ndɛm.” 13Mányókóti yɛ mbwɔpti anɛ bo mányíɛ́, bárɔ́. Ajwi bɛkay byo nɛ bɛpay. 14Bo abhɛn báchi arɛ́, bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛyɔ, bárɛ́m bɛ, “Tɛtɛp, nɛ́ chi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ fá amɨk.”

15Yesu aghɔ́ bɛ bo báyàŋ bɛ́kɛm yi nɛ bɛtaŋ bɛ mánkʉ yi Mfɔ, afa, akó njiɛ, abhak arɛ́ aywǐnti.

Yesu are kɔ amfǎnyɛn

(Mt 14.22-33; Mk 6.45-52)

16Běku bɛ́gháká nɔ́kɔ́, bakoŋo Yesu basɛp, barɔk angɔkɔ manyu, 17báchwe amɛm áchwi bárè pé nnyɛ́n bɛrɔŋ Kapɛ̌naum. Bɛti mɛ́naŋ bɛ́gʉ nyaka ɛnɛ́ Yesu ábhɨ́kɨ́ re tɛmɛri bhɔ. 18Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ abho mɛnu. Ɛkʉ bɛtaŋtí mpɛ́rɛ́nyɛn ɛya anyɛ́n. 19Bakoŋo bhi mánók mbɔ bɔkilomɛta batay nɛ batandat. Bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi ákɔ̀ anyɛ́n átwɔ̀ kɛkwɔt nɛ bhɔ, bɛ́cháy bɛ́kɛ́m bhɔ tontó. 20Kɛ Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ chay. Chi mɛ!” 21Báká yɛ bɛ yi anchwe amɛm áchwí. Nɛchwe yi áchwé, áchwí arɔk atɛmɛ angɔkɔnyɛ́n, ndǔ nɛchyɛ̌nyɛn ɛnɛn bɔ́ bárɔ̀ŋ arɛ́.

Bo báré yáŋ Yesu

22Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bo abhɛn bárɔ́bhɛ́ ɛbhěnyɛn ɛnɛ Yesu nɛ bakoŋo bhi báfú arɛ́, bátɨk bɛ ndiɛrɛ áchwí amɔt kɛ áchí nyaka arɛ, nɛ bɛ Yesu abhɨ́kɨ́ chwe amɛm áchwí wu andɔk nɛ baghɔkɔ́ bhi. Bɔ́ bárɔ́ nyaka yi bárɔ́k. 23Ɛ́fákári bɛ bachwi achak anɛ áfú Tibérias átwɔ́ kɛkwɔt ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bɔ mányíɛ́ nyaka brɛt mpok Acha ánaŋ áchyɛ́ bakak ntá Mandɛm. 24Bǒ bhɔ bághɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ bɛ Yesu nɛ bakoŋo bhi, bápɛ́t bapu arɛ́, bɔ babhɔŋ báchwé amɛm bachwi yɔ, barɔk Kapɛ̌naum ndu bɛ́yaŋ Yesu.

Yesu chí nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m

25Bágháká nɔ́kɔ́ ɛbhě manyu ɛnɛ Yesu árɔ́ŋɔ́ nɛ bakoŋo bhi, bághɔ́ yi arɛ, babhɛp yi bɛ, “Ntɔŋ, ɔpě ɔtwɔ wɛn ntɨkɨ mpok?” 26Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, bǎpú yaŋ mɛ ɛ̌ti bǎghɔ́ bɛrɨŋɨ́ maknkay, kɛ ɛ̌ti brɛt anɛ mǎnyiɛ́ bǎjwi. 27Bǎkɛ́ fyɛ ntí ndǔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chɔ̀ŋti. Fíɛ́ ká ntí chí ndǔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛpu chɔŋti, nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, ɛnɛn Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí chyɛ chɔŋ be. Ɛ̌ti yɔ kɛ Ɛtaya achyɛ ɛrɨŋ bɛtɔŋ bɛ yi kɛ átó mɛ.” 28Bɔ bábhɛ́p yɛ Yesu bɛ, “Bɛtɨk Mandɛm ɛbhɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ nɔ́kɔ́ chi yi?” 29Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ mǎnkʉ chi bɛ mǎnókó mmu anɛ yi átó.” 30Ɛ́kʉ bárɛm ntá Yesu bɛ, “Ntɨkɨ ɛrɨŋ ɔ́kwày yɛ bɛkʉ bɛ́ sɛ́ngɔ́, sɛ́noko wɔ? Chɔŋ ɔ́nkʉ yi ntá yɛsɛ? 31Bǎchǐ mbɨ bhɛsɛ́ mányìɛ nyaka mana mpok bákɔ̀ amɛm baso. Ɛnyu ɛyɔ kɛ básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ, ‘Achyɛ nyaka bhɔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fù amfay!’” 32Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, puyɛ̌ Moses kɛ áchyɛ́ nyaka bachǐmbɨ bhɛka nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay. Ɛtaya kɛ áchyɛ̀ bhe nɛnyíɛ́ ɛnɛn mbɔŋ ɛnɛ́n nɛ́fú amfay. 33Nɛnyiɛ Mandɛm chi mmu anɛ áfú amfay atwɔ, nɛ ǎchyɛ nɛpɛ́m ntá bǒ mmɨk.” 34Bárɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, chyɛ̌ bhɛsɛ nɛnyíɛ́ ɛnɔ mpoknkɛm.”

35Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmu anɛ átwɔ́ ntá ya apu pɛrɛ ghok nsay nɛ mmu anɛ ásɨ̀kɨ ntɨ nɛ mɛ, apú bhɔ́ŋ ɛkwaká manyiɛp wáwák. 36Kɛ ngátí bhe bɛ yɛ̌ndu bǎghɔ́ mɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko mɛ. 37Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ Ɛta áchyɛ́ mɛ, ǎtwɔ̀ ntá ya. Nɛ yɛ̌ mmu apú twɔ ntá ya mɛ̌mbók yi, 38mbɔnyunɛ mbɨ́kɨ́ fú amfay ntwɔ́ fá amɨk bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yáŋ. Ntwɔ bɛkʉ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ mɛ̌nkʉ. 39Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ nkʉ chi bɛ nkɛ́rɔ yɛ̌ mmu amɔt anɛ yi áchyɛ́ mɛ ánɛ́m, kɛ bɛ́ nkʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti. 40Ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛta áyàŋ chí bɛ́ yɛ̌ agha anɛ ághɔ́ Mɔ́ywi, asɨkɨ ntɨ nɛ yi, ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Nɛ chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti.”

41Bo Israɛl bábhó yɛ mɛ́nywinti ɛ̌ti Yesu, ndǔ yi árɛ́mɛ́ bɛ, “Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay.” 42Báre rɛm bɛ, “Pú Yesu mmɔ̌ Josɛ́f nɛ́? Pú sɛ́rɨ́ŋɨ́ ɛtayi nɛ máyi? Ɛ́kɔ ná kɛ yi arɛm bɛ, ‘Mfu amfay kɛ nchí ntwɔ fá amɨk’?” 43Yesu akɛmɛ bɛ, “Dɔ̌ ká nɛnywíntí ɛnɛká nɔ. 44Yɛ̌ mmu apú kwáy bɛ́twɔ ntá ya mbák Ɛtaya mmu átó mɛ abhɨ́kɨ́ ya yi ntá ya. Nɛ mmu anɛ átwɔ́ ntá ya, chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ngwɛnti. 45Ɛchí amɛm basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bɛ, ‘Chɔŋ Mandɛm ántɔ́ŋ bɔ́ mankɛm.’ Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághókó, nɛ aghɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛtaya árɛ́mɛ́, ǎtwɔ̀ ntá ya. 46Mpú rɛm chi bɛ mmu achi anɛ anaŋ aghɔ Ɛtaya. Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm kɛ ánáŋ ághɔ́ yi. 47Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ anoko ǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 48Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. 49Bachǐmbɨ bhɛka mányìɛ nyaka mana amɛm baso, yɛ̌ nɔ, bɔ mankɛm bágú. 50Kɛ nɛ́ chi nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay, bɛ́ mmǔ anɛ ányíɛ́ nɔ́ ákɛ́ gu. 51Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́fú amfay. Mmu anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn, ǎbhák nɛpɛ́m mpoknkɛm. Nɛnyiɛ́ ɛnɛ́n mɛ̌chyɛ chɔŋ bɛ́ bǒ mmɨk mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m, chi nyamwʉɛ́t ɛya.”

52Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ́kʉ́ bo Israɛl bábho bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ batɨ, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ná mmǔ-nɛ ǎkway bɛchyɛ bhɛsɛ nyamwʉɛ́t ayi bɛ sɛnyiɛ?” 53Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mbák bǎbhɨ́kɨ́ nyiɛ́ nyamwʉɛ́t Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, mǎnyú manoŋ ami, bǎpú bhɔŋ nɛpɛ́m. 54Mmǔ anɛ ányíɛ́ nyamwʉɛ́t ya nɛ anyú manoŋ ma, ǎbhɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, nɛ chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti. 55Nyamwʉɛ́t ɛya kɛ áchí mbɔ̌ŋ nɛnyíɛ́ mɛnyiɛ, nɛ manoŋ ama kɛ áchí mbɔ̌ŋ mmɛ́m amɛn mɛnyu. 56Mmu anɛ ányìɛ nyamwʉɛ́t ya nɛ anyú manoŋ ma, achí babhát nɛ mɛ, nɛ mɛ nkwɔ́ nchí babhat nɛ yi. 57Ɛta mmu achi nɛpɛ́m kɛ átó mɛ, nɛ ɛ̌ti yi kɛ nchí nɛpɛ́m. Nkúbhɛ́ ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi bɛ, mmǔ anɛ ányìɛ mɛ ǎbhák nɛpɛ́m ɛ̌ti ya. 58Nɛ́ chi nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́fú amfay nɛ́twɔ́ fá amɨk. Nɛ́pú mbɔ ɛnɛ́n bachǐmbɨ bhɛka mányíɛ́ nyaka, bágú. Mmǔ anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn ǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.” 59Yesu arɛm barak anɛ mpok yi áchí amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛnɛ ɛtɔk Kapɛ̌naum átɔ̀ŋ bo.

Bɛyǎ bakoŋo Yesu báchɛn yi, bárɔ

60Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ kɛpɨ ɛkɛn yi árɛ̀m, bɛyǎ bhap báré rɛm bɛ, “Anɛ́ ndak ataŋ acha, agha ákwày bɛka wu?” 61Yesu árɨ́ŋɨ́ bɛ́ baghɔkɔ́ bhi mánywìnti ɛ̌ti ndak anɛ. Abhɛ́p bɔ bɛ, “Batɨ ábé bhe ɛ̌ti ndak anɛ ndɛ́mɛ́? 62Mbák mǎngɔ́ yɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndu nchí pɛtnsɛm amfay ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mfú, bǎrɛm bɛ́ yi? 63Ɛfóŋó Mandɛm kɛ áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmʉɛt nkwǎ apu kʉ yɛ̌nyɨŋ. Bɛyɔŋ ɛbhɛ́n ngátí bhe bɛ́twɔ̀ nɛ Ɛfóŋó Mandɛm nɛ bɛ́chyɛ nɛpɛ́m. 64Yɛ̌ nɔ, mbɔk yɛka bábhɨ́kɨ́ noko.” Yesu arɨ́ŋɨ́ bo abhɛn bábhɨkɨ noko yi tɛ ndǔ nɛbhǒnɛt, nɛ arɨ́ŋɨ́ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛti yi. 65Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛ̌ti yɔ kɛ ngátí bhé bɛ mmu apú kway bɛ́twɔ ntá ya mbák Ɛta abhɨ́kɨ́ chyɛ yi mbi.”

66Nɛbho mpok yɔ, bɛyǎ bakoŋo bhi báya mmʉɛt ansɛm, bɔ́ kɛpɛrɛ koŋo yi. 67Ɛ́kʉ́ Yesu abhɛ́p baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay bɛ, “Ná nɛ bhe, bǎrɔŋ nkwɔ?” 68Símun Píta akɛmɛ yi bɛ, “Ɛta, ntá agha? Wɔ kɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 69Sɛ́noko nɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ wɔ kɛ ɔ́chí Mmu Nyáŋá anɛ Mandɛm átó.” 70Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Pú njap be bati byo nɛ apay? Yɛ̌ nɔ, mmǔ ywɛka amɔt abhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ.” 71Yesu ǎrɛ̀m nyaka nɔ ɛ̌ti Júda, mmɔ̌ Símun Iskariɔt, mbɔnyunɛ Júda, mmu amɔt ndǔ nkwɔ́ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay, abhɔ̌ŋ nyaka nkaysi bɛti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index