Search form

Jɔ̌n 6:1

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Lk 9.10-17)

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu apé, arɔk ɛbhě Manyu Gálili. Nkúbhɛ́ Manyu wu kɛ bábhɨŋɨ bɛ Manyu Tibérias.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index