Search form

Jɔ̌n 6:10

10Yesu aghati bhɔ bɛ, “Kʉ ka bo mánchɔ́kɔ́ amɨk.” Tákɔ ayá nɛbhʉɛt ɛ́rɛ. Ɛ́kʉ bo báchɔ́kɔ amɨk. Babhakanɛm bábhák mbɔ nká ɛtay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index