Search form

Jɔ̌n 6:11

11Yesu asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, akɔrɛ ntá bo abhɛn báchɔ́kɔ́ amɨk. Akʉ ɛnyumɔ́t nɛ nsi. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyiɛ́ kpát ajwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index