Search form

Jɔ̌n 6:12

12Yɛ̌ntɨkɨ mmu ányíɛ́ nɔ́kɔ́ ɛnǐ ɛnɛ́n nɛ́kwáy yi, Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ, “Nyokotí ká mbwɔ́ptí anɛ árɔ́bhɛ́ bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛkɛ chɔŋti ndɛ́ndɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index