Search form

Jɔ̌n 6:14

14Bo abhɛn báchi arɛ́, bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛyɔ, bárɛ́m bɛ, “Tɛtɛp, nɛ́ chi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ fá amɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index