Search form

Jɔ̌n 6:15

15Yesu aghɔ́ bɛ bo báyàŋ bɛ́kɛm yi nɛ bɛtaŋ bɛ mánkʉ yi Mfɔ, afa, akó njiɛ, abhak arɛ́ aywǐnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index