Search form

Jɔ̌n 6:17

17báchwe amɛm áchwi bárè pé nnyɛ́n bɛrɔŋ Kapɛ̌naum. Bɛti mɛ́naŋ bɛ́gʉ nyaka ɛnɛ́ Yesu ábhɨ́kɨ́ re tɛmɛri bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index