Search form

Jɔ̌n 6:19

19Bakoŋo bhi mánók mbɔ bɔkilomɛta batay nɛ batandat. Bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi ákɔ̀ anyɛ́n átwɔ̀ kɛkwɔt nɛ bhɔ, bɛ́cháy bɛ́kɛ́m bhɔ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index