Search form

Jɔ̌n 6:2

2Ngɛ́mtay bo báré koŋo yi mbɔnyunɛ bághɔ̌ nyaka mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn yi ákʉ́ ntá bǒmame.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index