Search form

Jɔ̌n 6:21

21Báká yɛ bɛ yi anchwe amɛm áchwí. Nɛchwe yi áchwé, áchwí arɔk atɛmɛ angɔkɔnyɛ́n, ndǔ nɛchyɛ̌nyɛn ɛnɛn bɔ́ bárɔ̀ŋ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index