Search form

Jɔ̌n 6:22

Bo báré yáŋ Yesu

22Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bo abhɛn bárɔ́bhɛ́ ɛbhěnyɛn ɛnɛ Yesu nɛ bakoŋo bhi báfú arɛ́, bátɨk bɛ ndiɛrɛ áchwí amɔt kɛ áchí nyaka arɛ, nɛ bɛ Yesu abhɨ́kɨ́ chwe amɛm áchwí wu andɔk nɛ baghɔkɔ́ bhi. Bɔ́ bárɔ́ nyaka yi bárɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index