Search form

Jɔ̌n 6:23

23Ɛ́fákári bɛ bachwi achak anɛ áfú Tibérias átwɔ́ kɛkwɔt ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bɔ mányíɛ́ nyaka brɛt mpok Acha ánaŋ áchyɛ́ bakak ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index