Search form

Jɔ̌n 6:24

24Bǒ bhɔ bághɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ bɛ Yesu nɛ bakoŋo bhi, bápɛ́t bapu arɛ́, bɔ babhɔŋ báchwé amɛm bachwi yɔ, barɔk Kapɛ̌naum ndu bɛ́yaŋ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index