Search form

Jɔ̌n 6:25

Yesu chí nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m

25Bágháká nɔ́kɔ́ ɛbhě manyu ɛnɛ Yesu árɔ́ŋɔ́ nɛ bakoŋo bhi, bághɔ́ yi arɛ, babhɛp yi bɛ, “Ntɔŋ, ɔpě ɔtwɔ wɛn ntɨkɨ mpok?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index