Search form

Jɔ̌n 6:26

26Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, bǎpú yaŋ mɛ ɛ̌ti bǎghɔ́ bɛrɨŋɨ́ maknkay, kɛ ɛ̌ti brɛt anɛ mǎnyiɛ́ bǎjwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index