Search form

Jɔ̌n 6:27

27Bǎkɛ́ fyɛ ntí ndǔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chɔ̀ŋti. Fíɛ́ ká ntí chí ndǔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛpu chɔŋti, nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, ɛnɛn Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí chyɛ chɔŋ be. Ɛ̌ti yɔ kɛ Ɛtaya achyɛ ɛrɨŋ bɛtɔŋ bɛ yi kɛ átó mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index