Search form

Jɔ̌n 6:28

28Bɔ bábhɛ́p yɛ Yesu bɛ, “Bɛtɨk Mandɛm ɛbhɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ nɔ́kɔ́ chi yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index