Search form

Jɔ̌n 6:29

29Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ mǎnkʉ chi bɛ mǎnókó mmu anɛ yi átó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index