Search form

Jɔ̌n 6:3

3Yesu akó ambɨ njiɛ, achɔkɔ arɛ́ nɛ bakoŋo bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index