Search form

Jɔ̌n 6:30

30Ɛ́kʉ bárɛm ntá Yesu bɛ, “Ntɨkɨ ɛrɨŋ ɔ́kwày yɛ bɛkʉ bɛ́ sɛ́ngɔ́, sɛ́noko wɔ? Chɔŋ ɔ́nkʉ yi ntá yɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index