Search form

Jɔ̌n 6:31

31Bǎchǐ mbɨ bhɛsɛ́ mányìɛ nyaka mana mpok bákɔ̀ amɛm baso. Ɛnyu ɛyɔ kɛ básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ, ‘Achyɛ nyaka bhɔ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fù amfay!’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index