Search form

Jɔ̌n 6:32

32Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, puyɛ̌ Moses kɛ áchyɛ́ nyaka bachǐmbɨ bhɛka nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay. Ɛtaya kɛ áchyɛ̀ bhe nɛnyíɛ́ ɛnɛn mbɔŋ ɛnɛ́n nɛ́fú amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index