Search form

Jɔ̌n 6:33

33Nɛnyiɛ Mandɛm chi mmu anɛ áfú amfay atwɔ, nɛ ǎchyɛ nɛpɛ́m ntá bǒ mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index