Search form

Jɔ̌n 6:34

34Bárɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, chyɛ̌ bhɛsɛ nɛnyíɛ́ ɛnɔ mpoknkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index