Search form

Jɔ̌n 6:35

35Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmu anɛ átwɔ́ ntá ya apu pɛrɛ ghok nsay nɛ mmu anɛ ásɨ̀kɨ ntɨ nɛ mɛ, apú bhɔ́ŋ ɛkwaká manyiɛp wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index