Search form

Jɔ̌n 6:36

36Kɛ ngátí bhe bɛ yɛ̌ndu bǎghɔ́ mɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index