Search form

Jɔ̌n 6:38

38mbɔnyunɛ mbɨ́kɨ́ fú amfay ntwɔ́ fá amɨk bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yáŋ. Ntwɔ bɛkʉ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ mɛ̌nkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index