Search form

Jɔ̌n 6:39

39Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ nkʉ chi bɛ nkɛ́rɔ yɛ̌ mmu amɔt anɛ yi áchyɛ́ mɛ ánɛ́m, kɛ bɛ́ nkʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index