Search form

Jɔ̌n 6:4

4Ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ́ bábhɨŋɨ bɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́rɔ́p kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index