Search form

Jɔ̌n 6:40

40Ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛta áyàŋ chí bɛ́ yɛ̌ agha anɛ ághɔ́ Mɔ́ywi, asɨkɨ ntɨ nɛ yi, ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Nɛ chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index