Search form

Jɔ̌n 6:41

41Bo Israɛl bábhó yɛ mɛ́nywinti ɛ̌ti Yesu, ndǔ yi árɛ́mɛ́ bɛ, “Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index