Search form

Jɔ̌n 6:42

42Báre rɛm bɛ, “Pú Yesu mmɔ̌ Josɛ́f nɛ́? Pú sɛ́rɨ́ŋɨ́ ɛtayi nɛ máyi? Ɛ́kɔ ná kɛ yi arɛm bɛ, ‘Mfu amfay kɛ nchí ntwɔ fá amɨk’?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index