Search form

Jɔ̌n 6:44

44Yɛ̌ mmu apú kwáy bɛ́twɔ ntá ya mbák Ɛtaya mmu átó mɛ abhɨ́kɨ́ ya yi ntá ya. Nɛ mmu anɛ átwɔ́ ntá ya, chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index