Search form

Jɔ̌n 6:45

45Ɛchí amɛm basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bɛ, ‘Chɔŋ Mandɛm ántɔ́ŋ bɔ́ mankɛm.’ Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághókó, nɛ aghɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛtaya árɛ́mɛ́, ǎtwɔ̀ ntá ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index