Search form

Jɔ̌n 6:46

46Mpú rɛm chi bɛ mmu achi anɛ anaŋ aghɔ Ɛtaya. Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm kɛ ánáŋ ághɔ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index