Search form

Jɔ̌n 6:47

47Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ anoko ǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index