Search form

Jɔ̌n 6:49

49Bachǐmbɨ bhɛka mányìɛ nyaka mana amɛm baso, yɛ̌ nɔ, bɔ mankɛm bágú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index