Search form

Jɔ̌n 6:5

5Ayibhiri mmʉɛt, ayɨŋɨ, aghɔ́ ndǔ ngɛ́mtay bho bátwɔ̀ ntá yi. Abhɛ́p Fílip bɛ, “Chɔŋ sɛ́mbɔŋ brɛt bɛ́ku fá anɛ ákway bǒbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index