Search form

Jɔ̌n 6:50

50Kɛ nɛ́ chi nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́fú amfay, bɛ́ mmǔ anɛ ányíɛ́ nɔ́ ákɛ́ gu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index