Search form

Jɔ̌n 6:51

51Mɛ kɛ nchí nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́fú amfay. Mmu anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn, ǎbhák nɛpɛ́m mpoknkɛm. Nɛnyiɛ́ ɛnɛ́n mɛ̌chyɛ chɔŋ bɛ́ bǒ mmɨk mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m, chi nyamwʉɛ́t ɛya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index