Search form

Jɔ̌n 6:52

52Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ́kʉ́ bo Israɛl bábho bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ batɨ, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ná mmǔ-nɛ ǎkway bɛchyɛ bhɛsɛ nyamwʉɛ́t ayi bɛ sɛnyiɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index