Search form

Jɔ̌n 6:53

53Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mbák bǎbhɨ́kɨ́ nyiɛ́ nyamwʉɛ́t Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, mǎnyú manoŋ ami, bǎpú bhɔŋ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index