Search form

Jɔ̌n 6:54

54Mmǔ anɛ ányíɛ́ nyamwʉɛ́t ya nɛ anyú manoŋ ma, ǎbhɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, nɛ chɔŋ nkʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ndǔ nywɔp ɛnɛn ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index